Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Regulamin pracy Rady Miasta - wersja archiwalna
Data utworzenia
2010-09-02
Opis

Załącznik nr 3 do Statutu

Gminy Miejskiej Świdnik

 

 

Regulamin Pracy Rady Miasta Świdnik

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

           

Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miasta, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

 

§ 2

 

1. Rada Miasta działa na sesjach przy pomocy Zespołu Międzykomisyjnego, komisji i Burmistrza.

2. Burmistrz, Zespół Międzykomisyjny i komisje Rady działają pod kontrolą Rady Miasta, przed którą składają sprawozdania ze swej działalności.

 

Rozdział II

Sesje Rady Miasta

 

§3

 

Rada Miasta rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym i w innych obowiązujących przepisach.

 

§ 4

 

1. Rada Miasta odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania swoich zadań, zgodnie z planem pracy nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi mogą być sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w trybie przewidzianym w § 7 regulaminu.

 

§ 5

 

Rada Miasta może odbywać sesje nadzwyczajne bez względu na plan pracy. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku winien być załączony porządek obrad wraz z projektami uchwał. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej nie obowiązuje termin określony w § 7 ust. 2 regulaminu.

 

§ 6

 

1. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada Miasta na wniosek Przewodniczącego Rady określa uchwałą główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań.

2. Na pierwszej sesji w roku kalendarzowym Rada Miasta uchwala ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, uwzględniający plany pracy poszczególnych komisji stałych.

3. Rada Miasta w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów określonych w ust. 1 i 2.

 

Rozdział III

Przygotowanie sesji

 

§ 7

 

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miasta przy pomocy Zespołu

Międzykomisyjnego, określając porządek obrad, miejsce i godzinę.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

3. W zawiadomieniach o sesji należy podać porządek obrad, załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 Rada Miasta może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad.

5. Termin określony w ust. 2 nie ma zastosowania przy zwoływaniu pierwszej sesji nowej kadencji Rady Miasta.

6. Właściwe komisje przedkładają Burmistrzowi swoje opinie dotyczące projektów uchwał najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem sesji.

7. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach komisje opiniują uchwały w trybie pilnym, wówczas termin, o którym mowa w ust. 6 nie ma zastosowania.

 

§ 8

 

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Miasta w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

§ 9

 

Urząd Miasta obowiązany jest udzielić Radzie Miasta pomocy technicznej, organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

Rozdział IV

Obrady

 

§ 10

1. Sesje Rady Miasta są jawne. Zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na 3 dni przed wyznaczonym terminem sesji.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsce.

3. W obradach Rady mogą uczestniczyć Sekretarz i Skarbnik gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Rady.

 

§ 11

 

1.Ograniczenie jawności sesji Rady Miasta może wynikać wyłącznie z ustaw zawierających przepisy szczególne o ochronie tajemnicy, informacji lub danych w szczególności ustaw:

- ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95 z póź. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm) – tajemnica skarbowa,

- ustawa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pózn. zm.) – tajemnica postępowania administracyjnego,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.)- tajemnica przedsiębiorstwa ,

- ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm)- tajemnica postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm) – tajemnica pomocy społecznej.

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 )

- ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) - ochrona dóbr osobistych.

 

2. W razie stwierdzenia, iż zaistniały przyczyny określone odrębnymi ustawami powodujące wyłączenie jawności sesji Rady Miasta Przewodniczący Rady zarządza wyłączenie jawności, podając konkretną przyczynę i podstawę prawną zakazującą ujawnienia tajemnicy. Uzasadnienie wyłączenia jawności wpisuje się do protokołu. W części wyłączonej spod jawności – Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 12

 

Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

§ 13

 

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego bądź radnych, można postanowić o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w drugim terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, 

 

§ 14

 

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2. Fakt przerwania obrad sesji oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole. Fakt opuszczenia obrad bez usprawiedliwienia w tym przypadku traktowany jest na równi z nieobecnością na całej sesji.

 

§ 15

 

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Miasta, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba jego zastąpienia w obradach, wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku jego niewyznaczenia Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.

 

§ 16

 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „otwieram sesję Rady Miasta Świdnik” – podając kolejny numer sesji.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności radnych zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał, a w razie braku quorum stosuje się odpowiednio przepisy § 13 i 14 regulaminu.

 

§ 17

 

1. Po stwierdzeniu wymaganego quorum Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

2. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się z jego treścią przed terminem obrad i nie musi być odczytywany na sesji.

3. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku może wystąpić radny lub Burmistrz

4. Po wyczerpaniu czynności wskazanych w ust. 1 i 3 Przewodniczący poddaje pod głosowanie, wnioski o których mowa w ust.3.

5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, z tym że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie § 5 regulaminu dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

 

§ 18

 

1. W porządku obrad przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych.

2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy czym winne być sformułowane jasno i zwięźle.

3. W miarę możliwości Burmistrz lub upoważniona osoba udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na następnej sesji.

4. Interpelacje mogą być składane ustnie w czasie sesji lub na piśmie między sesjami na ręce Przewodniczącego Rady.

 

§19

 

1. Porządek obrad sesji winien obejmować sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, obejmujące wykonanie uchwał Rady Miasta.

2. Informację, o której mowa w ust.1 przedstawia Radzie Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

 

§ 20

 

1 Przewodniczący prowadzi sesję według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych wypadkach za zgodą Rady wyrażoną bezwzględną większością ustawowego składu rady może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

 

§ 21

 

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. Może wystąpić do Rady o ustalenie czasu wystąpień.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi, dotyczące tematu i czasu trwania ich wystąpień a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przerwać wystąpienie.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku” a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednio zastosowanie do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

 

§ 22

 

1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

1) stwierdzenia quorum,

2) zdjęcia określonego tematu,

3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

6) przeliczenia głosów,

7) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członkom Rady Miasta. Za przyjęciem lub odrzuceniem wniosku rozstrzyga Rada Miasta.

 

§ 23

 

1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności, z zachowaniem postanowień § 21, po wyczerpaniu listy mówców.

2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 24

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę „ zamykam sesję Rady Miasta Świdnik” wskazując numer zamykanej sesji.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 25

 

1. Po zgłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rada Miasta jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

2. Uchylenie lub zmiana tych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

 

§ 26

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe dla danego miejsca.

 

§ 27

 

1. Pracownicy Urzędu Miasta z każdej sesji Rady Miasta sporządzają protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego. Oryginały podjętych uchwał przechowuje się w odrębnym zbiorze.

4. Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Burmistrzowi, a wyciągi z protokołów tym gminnym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane.

5. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik oraz na każdej następnej sesji.

6. W trakcie między sesjami nie później niż na następnej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta lub przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu obrad.

7. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 6 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Miasta, która w drodze głosowania rozstrzyga o jego załatwieniu i dokonuje odpowiedniego zapisu w protokole.

 

§ 28

 

Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawują wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta.

§ 29

 

1.Protokół z sesji Rady Miasta powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko Przewodniczącego i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, oraz radnych nieobecnych w czasie danego głosowania,

4) oświadczenia i inne dokumenty,

5) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

6) porządek obrad,

7) przebieg obrad – w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

8). przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów „za’, „przeciw”, „wstrzymujących się” i numery podjętych uchwał,

9). podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

2.Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

 

Rozdział V

Uchwały

 

§ 30

 

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miasta rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.

 

§ 31

 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba że inny tryb przewiduje ustawa.

 

§ 32

 

1. Inicjatywę uchwałodawczą mają radni, komisje, kluby radnych oraz Burmistrz.

2. Do projektu uchwały organ lub jednostka przygotowująca dołącza uzasadnienie tłumaczące potrzebę podjęcia przez Radę uchwały. Uzasadnienie winno być wyczerpujące, zwięzłe i konkretne i w zależności od charakteru regulowanej uchwałą sprawy wyjaśniać:

a) czy uregulowanie określonej sprawy jest obligatoryjne,

b) jaki jest dotychczasowy stan prawny i faktyczny- wskazanie różnic pomiędzy stanem dotychczasowym, a projektowanym,

c) planowane skutki finansowe dla budżetu i uzasadnienie ekonomiczne wprowadzenia w życie określonego aktu prawnego. Uzasadnienie powinno być podpisane przez przygotowującego projekt uchwały, radcę prawnego i Skarbnika Miasta, jeżeli podjęcie uchwały wiąże się z powstaniem skutków finansowych.

3. Projekty uchwał Rady Miasta wymagają przed ich rozpatrzeniem zaopiniowania przez właściwe komisje Rady.

§ 33

 

1.Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

1) datę i tytuł,

2) podstawę prawną lub faktyczną,

3) dokładną merytoryczną treść uchwały,

4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,

6) inne elementy jakich wymagają zasady techniki prawotwórczej.

 

§ 34

 

Uchwały Rady Miasta podpisuje Przewodniczący obrad.

 

§ 35

 

Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), numer sesji (cyframi rzymskimi) i rok podjęcia uchwały.

 

§ 36

 

1. Oryginały uchwał Rady Miasta ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji.

2. Kopie uchwał przekazuje się właściwym merytorycznie jednostkom do realizacji.

 

§ 37

 

Burmistrz przedkłada Wojewodzie Lubelskiemu uchwały Rady Miasta w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

§ 38

 

Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie uchwały dotyczące budżetu oraz inne objęte nadzorem izby w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

Rozdział VI

Komisje Rady Miasta

 

§ 39

 

1. Komisje Rady Miasta podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.

2. Wszystkie projekty uchwał Rady Miasta podlegają zaopiniowaniu przez odpowiednie komisje Rady przed ich wniesieniem pod obrady Rady.

 

§ 40

 

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje jej Przewodniczący w ciągu 7 dni od ustalenia jej składu osobowego.

2. Komisje Rady Miasta mogą odbywać wspólne posiedzenia, w sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.

3. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na terenie gminy.

 

§ 41

 

1. Komisje na swych pierwszych posiedzeniach wybierają Wiceprzewodniczących.

2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, przy czym uprawnienia zastępcy Przewodniczącego dotyczą wewnętrznego toku prac komisji, chyba że Przewodniczący nie może wykonywać swoich obowiązków.

3. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

4. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania stałych komisji Rady określają regulaminy komisji ustalone przez Radę. 

§ 42

 

Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin stanowiący załącznik nr 4 do Statutu Gminy Miejskiej Świdnik.

 

§ 43

 

1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków.

2. Opinie i wnioski komisja uchwala w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Uchwalone przez komisje opinie i wnioski przedstawiane są Radzie Miasta, mogą być przedstawione również bezpośrednio Burmistrzowi.

 

§ 44

 

1. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół podpisuje prowadzący obrady.

2. Protokół powinien zawierać co najmniej datę, kolejny numer, porządek obrad, listę obecności, streszczenie przebiegu posiedzenia, treść rozstrzygnięć, wniosków i opinii oraz wyniki głosowania.

3. Protokoły z posiedzeń komisji są powszechnie dostępne i gromadzone w Biurze Samorządowym Urzędu Miasta.

§ 45

 

1. Przewodniczący Rady Miasta w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenia sprawozdania z działania.

2. W posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu mogą uczestniczyć radni nie będący członkami komisji oraz osoby zaproszone.

 

§ 46

 

W porozumieniu z Przewodniczącym Rady i Burmistrzem Miasta komisje mogą zlecać specjalistom wykonanie ekspertyzy lub przygotowanie opinii w sprawach objętych zakresem działania komisji.

 

§ 47

 

1.Zakres działania Komisji Budżetu obejmuje w szczególności:

a/ analizę i ocenę działalności finansowej i gospodarczej Burmistrza Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej;

b/ analizę i ocenę projektu budżetu Gminy Miejskiej;

c/ opiniowanie propozycji zmian budżetowych;

d/ opiniowanie zadań inwestycyjnych i ich założeń finansowych realizowanych z budżetu Gminy Miejskiej.

2. Komisja Budżetu analizuje i dokonuje oceny sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Miejskiej - po uzyskaniu opinii pozostałych komisji.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Budżetu określa regulamin komisji zatwierdzony przez Radę.

 

§ 48

 

1. Zakres działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmuje w szczególności:

a/ gospodarkę gruntami i obrót nieruchomościami komunalnymi;

b/ ochronę środowiska i analizę stanu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej;

c/ funkcjonowanie i rozwój urządzeń infrastruktury komunalnej;

d/ opiniowanie działalności jednostek gospodarczych świadczących usługi komunalne;

e/ opiniowanie działań związanych z restrukturyzacją i przekształceniami własnościowymi sektora usług komunalnych.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej określa regulamin komisji zatwierdzony przez Radę.

 

§ 49

 

1. Zakres działania Komisji Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych obejmuje w szczególności zadania własne Gminy Miejskiej Świdnik , związane z pomocą społeczną, oświatą, kulturą oraz z ochroną rodziny przed patologią społeczną.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych określa regulamin komisji zatwierdzony przez Radę.

 

§ 50

 

1. Zakres działania Komisji Zdrowia Sportu i Turystyki obejmuje w szczególności zadania własne Gminy Miejskiej Świdnik, związane z ochroną zdrowia i kulturą fizyczną.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki określa regulamin komisji zatwierdzony przez Radę.

 

§ 51

 

1.Komisja Strategii i Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik obejmuje w szczególności zadania własne Gminy związane z rozwojem Gminy Miejskiej Świdnik.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik określa regulamin komisji zatwierdzony przez Radę.

 

§ 52

 

W przypadku zapytań, wniosków i opinii skierowanych przez komisje bezpośrednio do gminnych jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta zobowiązane są one do ustosunkowania się do nich.

 

§ 53

 

1.Przewodniczący Rady Miasta wspólnie z Zespołem Międzykomisyjnym koordynuje działalność komisji Rady Miasta.

2.Przewodniczący Rady Miasta wspólnie z Zespołem Międzykomisyjnym inicjują i organizują pracę Rady na sesjach, nadzorują i kontrolują realizację zadań rady wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ze Statutu Gminy Miejskiej Świdnik, przez jej organy, radnych i jednostki podporządkowane Radzie Miasta, okresowo rozpatrują i oceniają prawidłowość i terminowość realizacji:

a/ interpelacji i wniosków radnych,

b/ opinii i wniosków komisji Rady Miasta,

c/ zadań określonych w uchwałach Rady Miasta,

d/ postulatów mieszkańców.

3. W razie stwierdzenia istotnych uchybień i zaniedbań w sprawach, o których mowa w ust. 2 Przewodniczący Rady Miasta, kierujący pracami Zespołu Międzykomisyjnego, zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań zmierzających do ich usunięcia.

4. Zespół Międzykomisyjny przygotowuje i wnosi pod obrady Rady Miasta projekty:

a/ Statutu Gminy Miejskiej,

b/ ramowego programu działania Rady Miasta na okres kadencji,

c/ rocznego planu pracy Rady Miasta (po uzyskaniu opinii komisji stałych Rady).

 

 

Rozdział VII

Radni

 

§ 54

 

1. Radni winni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady Miasta i komisji do których zostali powołani.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami poprzez:

1) informowanie wyborców o stanie gminy,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady sesji,

3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

4) informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie,

5) przyjmowanie wniosków, skarg i postulatów wyborców.

 

§ 55

 

1. Radni mają prawo domagać się wnoszenia pod obrady Rady lub komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radni mogą kierować do Burmistrza interpelacje w istotnych sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

 

§ 56

 

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i komisjach podpisem na liście obecności.

2. Radni obowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji, posiedzeniu komisji na ręce Przewodniczących, w ciągu 7 dni od daty posiedzenia składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady Miasta bądź komisji.

3. Przewodniczący usprawiedliwia nieobecność i zaznacza w protokole czy za nieobecność przysługuje dieta zgodnie z zasadami wypłaty diet określonymi odrębną uchwałą Rady.

 

§ 57

 

1. Radni powinni organizować spotkania ze swoimi wyborcami, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Nie rzadziej niż raz na kwartał radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych, informując o tym mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować obywateli w siedzibie Urzędu Miasta.

 

§ 58

 

1. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.

2. Radny w razie braku odpowiedzi na zgłoszony wniosek lub otrzymania odpowiedzi z którą się nie zgadza, ma prawo zwrócić się z interwencją do Przewodniczącego Rady.

 

§ 59

 

Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych obowiązani są przyjmować radnych w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu poza kolejnością przyjęć interesantów, udzielając informacji oraz umożliwić wgląd do spraw, którymi się interesują w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

 

§ 60

 

1. Radni ponoszą przed Radą Miasta i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie Miasta.

2. –skreślono.

 

§ 61

 

1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązaniu z nim stosunku pracy Rada Miasta może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust.1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady Miasta.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

 

§ 62

 

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady Miasta.

 

§ 63

 

1. Przewodniczący Rady na wniosek radnego wystawia dokument, w którym stwierdza pełnione funkcje radnego.

2. Burmistrz Miasta udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień, pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.

3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady Miasta we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

§ 64

 

1. Postanowienia § 63 regulaminu Rady Miasta stosuje się odpowiednio do członków zespołów doradczych i konsultacyjnych powoływanych przez Radę Miasta spoza grona radnych oraz zapraszanych na sesję Rady członków organów jednostek pomocniczych miasta.

2. Przewodniczący Rady Miasta ustali i wyda osobom wskazanym w ust. 1 na ich wniosek stosowne dokumenty stwierdzające ich udział w pracach Rady Miasta.

 

 

§ 65

 

-skreślono

 

Rozdział VIII

Tryb głosowania

 

§ 66

 

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

1.Głosowanie zwykłą większością oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów „za”, głosów nieważnych lub wstrzymujących nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2.Głosowanie bezwzględną większością oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden ważnie oddany głos. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

3.Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady a zarazem tej połowie najbliższą.

 

§ 67

 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przeliczając oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumując je, porównując z listą obecności radnych na sesji, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć Wiceprzewodniczących.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 68

 

1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

 

§ 69

 

1. Głosowanie tajne stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych ustawą.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart, ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna z wybranym przez siebie Przewodniczącym.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych.

4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

5. Po wypełnieniu karty do głosowania radni wrzucają je do urny.

6. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

7. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 70

 

1. Głosowanie imienne przeprowadza się na wniosek radnego przegłosowany przez Radę.

2. Głosowanie imienne polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem głosowania „za” „przeciw”, „wstrzymuję”, przy odczytywaniu przez Przewodniczącego radnych z listy obecności i odnotowaniu treści odpowiedzi w protokole.

 

§ 71

 

1. Reasumpcja głosowania jest dopuszczalna tylko w trakcie tego samego posiedzenia Rady wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio podjętej uchwale lub przypadku stwierdzenia oczywistej pomyłki w liczeniu głosów.

2. Reasumpcja głosowania odbywa się na wniosek radnego przegłosowany przez Radę.

 

 

Rozdział IX

Absolutorium

 

§ 72

 

1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Rada Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym.

4. Przed zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie to może podlegać opiniowaniu przez komisje stałe Rady Miasta, zgodnie z zakresem ich kompetencji.

 

 

Rozdział X

Współpraca z radami jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 73

 

1. Rada może współpracować z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rada Miasta może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

3. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich rad gmin.

 

§ 74

 

1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady.

2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego wspólnej sesji.

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady jednostek samorządu terytorialnego biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Admin Admin
Dodano do BIP dnia: 2013-03-19 09:51:01