Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Waldemar Jakson Stanowisko: Burmistrz Miasta
Godziny przyjęć:
Waldemar Jakson - Burmistrz Miasta
Dane teleadresowe Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, tel. 81 751 76 03, 81 751 76 04
Prawne podstawy działania wybrany w wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. art.4 ust.1 pkt 1) lit.c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), art 30, 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
Kompetencje   Do zadań i kompetencji Burmistrza Miasta w szczególności należy:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu Miasta na zewnątrz,
 • kierowanie pracą Urzędu,
 • powoływanie i odwoływanie zastępcy w drodze zarządzenia,
 • występowanie do Rady Miasta z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,
 • zatrudnianie i zwalnianie Sekretarza oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępców,
 • wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do swojego Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza,
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian stosunku pracy pracowników Urzędu oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek gminnych oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do kierowników jednostek gminy,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta,
 • nadzorowanie spraw związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 • nadzorowanie kontroli zewnętrznej,
 • nadzorowanie audytu wewnętrznego,
 • wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i wydawanie w tym zakresie przepisów porządkowych w formie zarządzeń,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 • określanie sposobu wykonania uchwał Rady,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem,
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową miasta,
 • udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji Burmistrza.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Z-cy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika. 


Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę:

 • Biura Prawnego
 • Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. informacji niejawnych 
Przyjęcia interesantów Poniedziałek w godzinach 1300 - 1600, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Urzędu Miasta Świdnik

0 1