Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Ewa Jankowska Stanowisko: Sekretarz Miasta
Telefon: (81) 751 76 58
Email:
Godziny przyjęć:
Dane teleadresowe Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 tel. (81)751-76-03, 751-76-04
Prawne podstawy działania art.5 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
 
   

 

 


Obowiązki:

 

 

 • Sekretarz zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania
  i prawidłowego wykonywania zadań Urzędu, współpracując z osobami kierującymi komórkami organizacyjnymi.
 • W celu realizacji swoich zadań Sekretarz uprawniony jest do wnioskowania w sprawach: zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników Urzędu.
 • Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. Kierowanie bieżącą pracą Urzędu w ramach spraw powierzonych do prowadzenia przez Burmistrza.
 2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy. prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, archiwalnych, obiegiem informacji w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem, Burmistrzem i Radą.
 3. zapewnienie warunków technicznych koniecznych do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie.
 5. Zapewnienie obsługi Rady, Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, komisji Rady i radnych.
 6. Zapewnienie wykonania uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców miasta w zakresie wykonywanych zadań.
 7. Nadzoru nad  załatwianiem interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 8. Zapewnienie obsługi techniczno-biurowej narad Burmistrza, przygotowywanie tematyki posiedzeń.
 9. Nadzór nad prowadzeniem publicznych: żłobków i klubów dziecięcych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz nad ich działalnością w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego.
 10. Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki  społecznej, a także nadzór nad jednostkami opieki społecznej w mieście.
 11. Nadzór nad prowadzeniem spraw obywatelskich.
 12. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac związanych z organizowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, organów państwowych i samorządowych, referendum ogólnokrajowego i gminnego.
 13. Nadzór nad sprawami dotyczącymi repatriacji obywateli polskiego pochodzenia z terenów części azjatyckiej dawnego ZSRR celem sprowadzenia ich do Polski z zamiarem stałego osiedlenia się na terenie Gminy.
 14. Nadzór nad gospodarką mieszkaniową.
 15. Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów, modernizacji lokali mieszkalnych finansowanych z budżetu Gminy.
 16. Nadzór nad załatwianiem spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy (stypendia szkolne i zasiłki szkolne).
 17. Nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, petycji, skarg i wniosków obywateli.
 18. Nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców.
 19. Współpraca ze spółkami komunalnymi w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
 20. Organizowanie uroczystości z udziałem organów miasta.
 21. Nadzór nad działaniem na rzecz rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki w mieście, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego.
 22. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze współpracą z organizacjami     pozarządowymi działającymi na terenie miasta w zakresie spraw społecznych i oświatowych.
 23. Nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na narady Burmistrza i sesje Rady.
 24. Koordynacja wykonania zadań wynikających z uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
 25. Koordynowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych.
 26. Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania.
 27. Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Burmistrza.
 28. Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Burmistrza.
 29. Składanie oświadczeń woli w imieniu miasta na podstawie upoważnienia Burmistrza.
 30. Zapewnienie wykonywania zarządzeń, wytycznych i poleceń Burmistrza.
 31. Pełnienie nadzoru organizacyjnego nad prawidłową i terminową realizacją uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza.
 32. Nadzór nad opracowaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących zadań, które zostały powierzone funkcji Sekretarza i podległych mu komórek organizacyjnych, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację.
 33. Współpraca z organami kontrolnymi.
 34. Analizowanie, ocena i ewentualne dokonywanie korekt projektów budżetu opracowanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.
 35. Nadzór nad realizacją budżetu podległych komórek organizacyjnych wraz z kontrolą dokonywanych wydatków.
 36. Zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych poprzez przedstawianie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 37. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Burmistrza w zakresie spraw należących do kompetencji Burmistrza, za wyjątkiem spraw z zakresu prawa pracy dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy oraz awansowania pracowników Urzędu.
 38. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza za wyjątkiem nawiązania, rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
 39. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 40. Koordynowanie spraw związanych z nadzorem właścicielskim i współpracą ze spółkami, w których Gmina jest wyłącznym właścicielem lub posiada w nich udziały bądź akcje.

4.Sekretarz bezpośrednio nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Organizacyjnego - za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza zgodnie z § 30 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego
 2. Wydziału Edukacji
 3. Wydziału Promocji Miasta
 4. Biura Samorządowego
 5. Referatu Informatycznego
 6. samodzielnego stanowiska do spraw ochrony danych osobowych w gminnych jednostkach organizacyjnych
 7. Wydziału Obsługi Klienta
 8. Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.
2