Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Marcin Dmowski Stanowisko:Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik
Telefon:817517603
Email:
Godziny przyjęć:

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, tel. 81 751 76 03, 81 751 76 04

Prawne podstawy działania

powołany zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 1 czerwca 2021 r. na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art.4 ust.1 pkt 2, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).


Obowiązki:
 • Do podstawowych zadań Zastępcy Burmistrza należy:
 • kierowanie bieżącą pracą urzędu w ramach spraw powierzonych do prowadzenia przez Burmistrza;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, archiwalnych, obiegiem informacji w urzędzie oraz pomiędzy urzędem, Burmistrzem i radą;
 • zapewnienie warunków technicznych koniecznych do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w urzędzie;
 • zapewnienie obsługi rady, przewodniczącego rady i jego zastępców, komisji rady i radnych;
 • zapewnienie wykonania uchwał rady, interpelacji i wniosków radnych oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców miasta w zakresie wykonywanych zadań;
 • nadzoru nad załatwianiem interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
 • zapewnienie wykonywania zarządzeń, wytycznych i poleceń Burmistrza;
 • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej narad Burmistrza, przygotowywanie tematyki posiedzeń;
 • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;
 • organizowanie uroczystości z udziałem organów miasta;
 • nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na narady Burmistrza i sesje rady;
 • koordynacja wykonania zadań wynikających z uchwał rady i zarządzeń Burmistrza;
 • pełnienie nadzoru organizacyjnego nad prawidłową i terminową realizacją uchwał rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza;
 • prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Burmistrza;
 • zarzadzanie procesem strategicznego rozwoju miasta;
 • nadzór nad planowaniem i realizacją inwestycji miejskich;
 • nadzór nad opracowaniem projektów programów rozwoju gospodarczego miasta;
 • nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych;
 • nadzorowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych, zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych;
 • nadzorowanie funkcjonowania urządzeń infrastruktury miejskiej;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem gminy;
 • współpraca ze spółkami komunalnymi w zakresie gospodarki komunalnej;
 • nadzór i koordynowanie zadań z zakresu ochrony środowiska;
 • nadzór i koordynowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami;
 • nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich;
 • nadzór nad planowaniem przestrzennym, rolnictwem, prawem wodnym, opieką nad zwierzętami;
 • nadzór nad prowadzeniem publicznych: żłobków i klubów dziecięcych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz nad ich działalnością w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, a także nadzór nad jednostkami opieki społecznej w mieście;
 • nadzór nad działaniem na rzecz rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki w mieście, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta w zakresie spraw społecznych i oświatowych;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw obywatelskich;
 • bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac związanych z organizowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, organów państwowych i samorządowych, referendum ogólnokrajowego i gminnego;
 • nadzór nad sprawami dotyczącymi repatriacji obywateli polskiego pochodzenia z terenów części azjatyckiej dawnego ZSRR celem sprowadzenia ich do Polski z zamiarem stałego osiedlenia się na terenie gminy;
 • nadzór nad gospodarką mieszkaniową;
 • nadzór nad planowaniem i realizacją remontów, modernizacji lokali mieszkalnych finansowanych z budżetu gminy,
 • nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, petycji, skarg i wniosków obywateli;
 • koordynowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych;
 • nadzór nad gospodarką mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonego podziału kompetencji;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta na podstawie upoważnienia Burmistrza;
 • koordynowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych;
 • współpraca z organami kontrolnymi;
 • nadzór nad opracowaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących zadań, które zostały powierzone funkcji Zastępcy Burmistrza i podległych mu komórek organizacyjnych, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację;
 • analizowanie, ocena i ewentualne dokonywanie korekt projektów budżetu opracowanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 • nadzór nad realizacją budżetu podległych komórek organizacyjnych wraz z kontrolą dokonywanych wydatków;
 • wydawanie poleceń służbowych w konkretnie określonych sprawach związanych z procesem inwestycyjnym i obsługą inwestora nakazujących wykonanie określonych czynności, skierowane do pracowników urzędu;
 • zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych poprzez przedstawianie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
 • w celu realizacji swoich zadań Zastępca Burmistrza uprawniony jest do wnioskowania w sprawach zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległych komórek organizacyjnych urzędu;
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw należących do kompetencji Burmistrza, w tym wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu na podstawie udzielonego upoważnienia Burmistrza;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza za wyjątkiem nawiązania, rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia;
 • koordynowanie spraw związanych z nadzorem właścicielskim i współpracą ze spółkami, w których gmina jest wyłącznym właścicielem lub posiada w nich udziały bądź akcje;
 • pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Burmistrza w zakresie spraw należących do kompetencji Burmistrza, w tym w zakresie wykonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu;
 • potwierdzanie (uwierzytelnianie) dokumentów „za zgodność z oryginałem” przekazywanych na zewnątrz urzędu.
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 1. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje pracę:
  • Wydziału Organizacyjno–Samorządowego, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza zgodnie z § 30 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego,
  • Wydziału Inwestycji i Nieruchomości,
  • Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych,
  • Wydziału Obsługi Klienta,
  • Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
  • Wydziału Zarządzania Oświatą,
  • Wydziału Funduszy Europejskich,
  • Referatu Informatycznego

 

0 4