Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jerzy Irsak Stanowisko:Zastępca Burmistrza ds. infrastruktury i spraw społecznych
Godziny przyjęć:

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik, pok. 414 tel. 81 751 76 02/03/04

 

Prawne podstawy działania:

powołany zarządzeniem Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2023 r. Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)


Obowiązki:

Do podstawowych zadań Zastępcy Burmistrza ds. infrastruktury i spraw społecznych należy:

 • prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Burmistrza;
 • zapewnienie obsługi rady, przewodniczącego rady i jego zastępców, komisji rady i radnych;
 • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej narad Burmistrza, przygotowywanie tematyki posiedzeń;
 • nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na narady Burmistrza i sesje rady;
 • nadzorowanie funkcjonowania urządzeń infrastruktury miejskiej;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem gminy w zakresie spraw prowadzonych przez podległe i nadzorowane komórki organizacyjne;
 • nadzór i koordynacja zadań z zakresu zarządu dróg, komunikacji i transportu;
 • współpraca ze spółkami komunalnymi w zakresie gospodarki komunalnej;
 • nadzór i koordynowanie zadań z zakresu ochrony środowiska;
 • nadzór i koordynowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami;
 • nadzór nad rolnictwem, prawem wodnym, opieką nad zwierzętami;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, a także nadzór nad jednostkami opieki społecznej w mieście;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta w zakresie spraw społecznych i oświatowych;
 • nadzór nad gospodarką mieszkaniową;
 • nadzór nad planowaniem i realizacją remontów, modernizacji lokali mieszkalnych finansowanych z budżetu gminy;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw obywatelskich;
 • bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac związanych z organizowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, organów państwowych i samorządowych, referendum ogólnokrajowego i gminnego;
 • nadzór nad sprawami dotyczącymi repatriacji obywateli polskiego pochodzenia z terenów cześci azjatyckiej dawnego ZSRR celem sprowadzenia ich do Polski z zamiarem stałego osiedlenia się na terenie gminy;
 • nadzór nad przestrzeganiemwewnętrznych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, petycji, skarg i wniosków obywateli;
 • nadzór nad gospodarką mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonego podziału kompetencji;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta na podstawie upoważnienia Burmistrza;
 • koordynowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych;
 • współpraca z organami kontrolnymi;
 • nadzór nad opracowaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących zadań, które zostały powierzone funkcji Zastępcy Burmistrza ds. infrastruktury i spraw społecznych i podległych mu komórek organizacyjnych, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację;
 • analizowanie, ocena i ewentualne dokonywanie korekt projektów budżetu opracowanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 • nadzór nad realizacją budżetu podległych komórek organizacyjnych wraz z kontrolą dokonywanych wydatków;
 • zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych poprzez przedstawianie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
 • w celu realizacji swoich zadań Zastępca Burmistrza ds. infrastruktury i spraw społecznych uprawniony jest do wnioskowania w sprawach zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległych komórek organizacyjnych urzędu;
 • potwierdzanie (uwierzytelnianie) dokumentów „za zgodność z oryginałem” przekazywanych na zewnątrz urzędu;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Zastępca Burmistrza ds. infrastruktury i spraw społecznych bezpośrednio nadzoruje pracę:

 • Wydziału Organizacyjno-Samorządowego;
 • Wydziału Infrastruktury i Ekologii;
 • Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych;
 • Wydziału Obsługi Klienta
0 6