Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marcin Dmowski Stanowisko: Zastępca Burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju
Godziny przyjęć:

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, tel. 81 751 76 03, 81 751 76 04

Prawne podstawy działania

powołany zarządzeniem Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 31 stycznia 2019 r. na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art.4 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).


Obowiązki:
 • Do podstawowych zadań Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju należy:

 

 1. Zarzadzanie procesem strategicznego rozwoju miasta.
 2. Nadzór nad planowaniem i realizacją inwestycji miejskich.
 3. Nadzór nad opracowaniem projektów programów rozwoju gospodarczego miasta.
 4. Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych.
 5. Nadzorowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych, zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
 6. Nadzorowanie funkcjonowania urządzeń infrastruktury miejskiej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Gminy.
 8. Współpraca ze spółkami komunalnymi w zakresie gospodarki komunalnej.
 9. Nadzór i koordynowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
 10. Nadzór i koordynowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami.
 11. Nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich.
 12. Nadzór nad planowaniem przestrzennym, rolnictwem, prawem wodnym, opieką nad zwierzętami.
 13. Wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonego podziału kompetencji.
 14. Składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia Burmistrza.
 15. Zapewnienie wykonania uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców miasta w zakresie wykonywanych zadań.
 16. Koordynowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych.
 17. Współpraca z organami kontrolnymi.
 18. Prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza.
 19. Nadzór nad opracowaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących zadań, które zostały powierzone funkcji Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju i podległych mu komórek organizacyjnych, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację.
 20. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 21. Analizowanie, ocena i ewentualne dokonywanie korekt projektów budżetu opracowanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.
 22. Nadzór nad realizacją budżetu podległych komórek organizacyjnych wraz z kontrolą dokonywanych wydatków.
 23. Wydawanie poleceń służbowych w konkretnie określonych sprawach związanych z procesem inwestycyjnym i obsługą inwestora nakazującyh wykonanie określonych czynności, skierowane do pracowników Urzędu.
 24. Zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych poprzez przedstawianie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 25. W celu realizacji swoich zadań Zastępca Burmistrza uprawniony jest do wnioskowania w sprawach zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległych komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Zastępca Burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju bezpośrednio nadzoruje pracę:
 1. Wydziału Inwestycji i Nieruchomości
 2. Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych
 3. Wydziału Funduszy Europejskich
 4. Wydziału Promocji Miasta

 

 

 

4