Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marta Juchnikowska Stanowisko: Skarbnik Miasta
Email:
Godziny przyjęć:
Dane teleadresowe Urząd Miasta Świdnik ul.Stanisława Wyspiańskiego 27 tel. (81)751-76-03, 751-76-04, 751-76-30
Prawne podstawy działania art.4 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282).

Obowiązki:

Kompetencje

 

 • Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu miasta oraz głównego księgowego Urzędu, organizuje gospodarkę finansową miasta, realizuje zadania związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzoruje i koordynuje prace służb finansowo – księgowych Urzędu.
 • W celu realizacji swoich zadań Skarbnik uprawniony jest do wnioskowaniaw sprawach: zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległych komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki Gminy objęte budżetem oraz sprawuje nadzór finansowy nad spółkami w zakresie zadań Burmistrza jako Zgromadzenia Wspólników w spółkach z wyłącznym udziałem Gminy oraz Burmistrza jako reprezentanta Gminy w innych spółkach, w których Gmina posiada udziały lub akcje, w szczególności w przedmiocie analizy sprawozdawczości finansowej, dopłat, przeznaczenia zysku, zbywania i nabywania udziałów lub akcji.
 • W celu wykonywania zadań określonych w ust. 1, do Skarbnika w szczególności należy:
 1. Nadzorowanie i koordynacja przygotowania materiałów analitycznych, planistycznych i informacyjnych dotyczących projektu budżetu, opracowywanie projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej; ustalanie wewnętrznych zasad wykonywania budżetu, przygotowanie wymaganych sprawozdań budżetowych Urzędu oraz z wykonania budżetu Gminy; jak również przygotowanie informacji dotyczących przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania rocznego z jego wykonania.
 2. Nadzorowanie i koordynacja przygotowania projektu zmian budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Prowadzenie wymaganej przepisami prawa rachunkowości Urzędu i budżetu miasta oraz zapewnienie sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnej z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Urzędu oraz z ewidencji dotyczącej budżetu miasta.
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian, bieżącej kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowania.
 7. Nadzór w imieniu Burmistrza nad zaciąganiem zobowiązań zawartych w uchwale Rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 8. Wykonywanie w imieniu Burmistrza nadzoru dotyczącego prawidłowości wykonywania budżetu w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu; przedstawianie konstruktywnych wniosków opartych na ekonomicznych przesłankach, które zapewnią prawidłową realizację budżetu i pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji przez Burmistrza.
 9. Wykonywanie przepisów ustawy o finansach publicznych, o opłacie skarbowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 10. Składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych bądź  odmowa udzielenia kontrasygnaty.
 11. Informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty dokumentów finansowych.
 12. Współpraca z organami kontrolnymi.
 13. Nadzorowanie i zapewnienie zachowania terminów przeprowadzenia inwentaryzacji.
 14. Organizowanie i nadzorowanie gospodarki kasowej Urzędu.
 15. Nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych.
 16. Nadzorowanie procesu rozliczenia pozyskanych środków finansowych z funduszy UE i innych środków zewnętrznych pod względem finansowo-księgowym.
 17. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne, w szczególności w zakresie przekroczenia planu wydatków.
 18. Realizacja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza podjętych w zakresie ich kompetencji dotyczących budżetu i gospodarki finansowej i innych rodzących skutki finansowe oraz procedur kontroli zarządczej w obszarze działalności finansowej.
 19. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej, w tym z zakresu kontroli zarządczej dotyczącej zagadnień finansowych będących w kompetencji skarbnika, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji oraz innych dokumentów wymienionych w art.10 ustawy o rachunkowości, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację.
 20. Wykonywanie innych zadań i kompetencji przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, w tym udzielanie kontrasygnaty bądź jej odmowa w zakresie czynności polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji i emisji papierów wartościowych w ramach budżetu, oraz zadań określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 21. Zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych poprzez przedstawianie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 22. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 • Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę:
 1. Wydziału Podatków i Opłat
 2. Wydziału Budżetowo-Finansowego.

 

1