Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Informacje ogólne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Marta Juchnikowska Stanowisko:Skarbnik Miasta
Email:
Godziny przyjęć:
Dane teleadresowe Urząd Miasta Świdnik ul.Stanisława Wyspiańskiego 27 tel. (81)751-76-03, 751-76-04, 751-76-30
Prawne podstawy działania art.4 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282 z późn. zm.).

Obowiązki:

Kompetencje

 

 

 1. Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu miasta, organizuje gospodarkę finansową miasta, realizuje zadania związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzoruje i koordynuje prace służb finansowo – księgowych urzędu.
 2. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik uprawniony jest do wnioskowania w sprawach: zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania oraz awansowania i ustalania płac pracowników podległych komórek organizacyjnych urzędu.
 3. Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki gminy objęte budżetem oraz sprawuje nadzór finansowy nad spółkami w zakresie zadań Burmistrza jako Zgromadzenia Wspólników w spółkach z wyłącznym udziałem gminy oraz Burmistrza jako reprezentanta gminy w innych spółkach, w których gmina posiada udziały lub akcje, w szczególności w przedmiocie analizy sprawozdawczości finansowej, dopłat, przeznaczenia zysku, zbywania i nabywania udziałów lub akcji.
 4. W celu wykonywania zadań określonych w ust. 1, do Skarbnika w szczególności należy:
 • nadzorowanie i koordynacja przygotowania materiałów analitycznych, planistycznych i informacyjnych dotyczących projektu budżetu, opracowywanie projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej; ustalanie wewnętrznych zasad wykonywania budżetu, przygotowanie wymaganych sprawozdań budżetowych urzędu oraz z wykonania budżetu gminy; jak również przygotowanie informacji dotyczących przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z jego wykonania;
 • nadzorowanie i koordynacja przygotowania projektu zmian budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej;
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa rachunkowości urzędu i budżetu miasta oraz zapewnienie sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnej z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej urzędu oraz z ewidencji dotyczącej budżetu miasta;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian, bieżącej kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowania;
 • nadzór w imieniu Burmistrza nad zaciąganiem zobowiązań zawartych w uchwale rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 • wykonywanie w imieniu Burmistrza nadzoru dotyczącego prawidłowości wykonywania budżetu w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu; przedstawianie konstruktywnych wniosków opartych na ekonomicznych przesłankach, które zapewnią prawidłową realizację budżetu i pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji przez Burmistrza;
 • wykonywanie przepisów ustawy o finansach publicznych, o opłacie skarbowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych bądź odmowa udzielenia kontrasygnaty;
 • informowanie rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty dokumentów finansowych;
 • współpraca z organami kontrolnymi;
 • nadzorowanie i zapewnienie zachowania terminów przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki kasowej urzędu;
 • nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych;
 • nadzorowanie procesu rozliczenia pozyskanych środków finansowych z funduszy UE i innych środków zewnętrznych pod względem finansowo-księgowym;
 • nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne, w szczególności w zakresie przekroczenia planu wydatków;
 • realizacja uchwał rady i zarządzeń Burmistrza podjętych w zakresie ich kompetencji dotyczących budżetu i gospodarki finansowej i innych rodzących skutki finansowe oraz procedur kontroli zarządczej w obszarze działalności finansowej;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej, w tym z zakresu kontroli zarządczej dotyczącej zagadnień finansowych będących w kompetencji skarbnika, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji oraz innych dokumentów wymienionych w art.10 ustawy o rachunkowości, przy zachowaniu dbałości o ich późniejszą aktualizację;
 • wykonywanie innych zadań i kompetencji przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, w tym udzielanie kontrasygnaty bądź jej odmowa w zakresie czynności polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji i emisji papierów wartościowych w ramach budżetu, oraz zadań określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych poprzez przedstawianie Burmistrzowi do akceptacji działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
 • potwierdzanie (uwierzytelnianie) dokumentów „za zgodność z oryginałem” przekazywanych na zewnątrz urzędu.
 1. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę:
 • Wydziału Podatków i Opłat;
 • Wydziału Budżetowo-Finansowego.
 1. Skarbnik nadzoruje pracę Referatu Księgowo-Płacowego w Wydziale Zarządzenia Oświatą pod względem budżetowo-finansowym jako główny księgowy budżetu.

 

0 1