Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Dostępne podstrony

Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej Nr 17 Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oswietleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej - I etap Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik Adaptacja budynku kina Lot na Centrum Kultury w Świdniku Fundusze strukturalne - projekty społeczne Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik Świdnik przyjazny środowisku Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II (projekt partnerski) Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów Świdnik przyjazny środowisku –edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne) "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik Na dobry początek Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik